Kallelse till representantskapsmöte

Till SLAN anslutna medlemsorganisationer samt länsnykterhetsförbunden.

KALLELSE

Härmed kallas till ordinarie representantskapsmöte med Sveriges
Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Onsdagen den 31 maj 2023 kl.17.00 på Hilton Hotell i Stockholm.

Utdrag ur stadgarna:
Kallelse utfärdas av styrelsen senast två månader före mötets öppnande.
Representantskapsmötet består av två ombud från varje riksorganisation
samt ett ombud för varje länsnykterhetsförbund. Ersättare utses enligt
samma modell. Yttrande och förslagsrätt tillkommer varje ombud.
Närvarande ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt.

HANDLINGAR
Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast två veckor före mötet.

MOTIONER
Motioner skall vara oss tillhanda senast fyra veckor före mötet.

INFORMATION & FRÅGOR
Kontakta Håkan Eriksson, generalsekreterare, 070-710 66 70

ANMÄLAN
Anmälan med namn, e-post, organisation samt telefon senast
den 17 maj 2023 till hakan@slan.se.

Handlingar och länkar till mötet sänds direkt till utsedda
ombud/ersättare via mail. Ni som önskar få handlingar utskrivna och
tillsända er via post, måste vara ute i god tid med er anmälan.

Publicerat den
Kategoriserat som Möte