Integritetspolicy

Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ska skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Enligt lagen ska personuppgifter behandlas på ett “lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade”.

Personuppgiftsansvarig
Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) med org.nr. 802002-5063 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om oss finns på www.slan.se.

För att komma i kontakt med oss hör av dig till oss via info@slan.se

Syftet med insamlandet av personuppgifter
Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor sparar personuppgifter för att kunna skicka dig inbjudningar för kommande utbildningar och evenemang som vi eller någon av våra samarbetspartner anordnar. Inbjudningar omfattar frågor som rör alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) samt i vissa fall även föreningsliv och ideell sektor. Med detta syfte sparar Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Om syftet med behandlingen av personuppgifter skulle ändras kommer vi informera dig om detta.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Personuppgifter samlas in direkt från dig när du anmäler dig till något av de arrangemangen där Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor är arrangör och ansvarar för anmälan. Vid inbjudan till arrangemang delar vi och får ta del av kontaktuppgifter till potentiella deltagare via våra samarbetsorganisationer i de specifika arrangemangen. Fotografier och videofilmer som visar personer som går att identifiera, sparas med stöd av samtycke.

De personuppgifter som sparas är följande:

• Efternamn
• Förnamn
• E-postadress
• Telefon / Mobil
• Organisation/företag
• Postnummer
• Postort
• Faktureringsadress

I anmälan till specifika arrangemang, samlar vi även in uppgifter om specialkost och allergier, samt information som behövs inför det specifika arrangemanget. Dessa uppgifter behandlas med stöd av samtycke och raderas direkt efter arrangemanget avslutats. Vid de tillfällen då vi tar betalt för arrangemang använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde, en faktureringstjänst.
Fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vem vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till
Vi kan dela din e-postadress till de arrangemang som arrangeras av Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor samt till de nätverk som administreras av oss. Vi kan även komma att dela e-postadresser till våra samarbetspartners.
Uppgifterna delas med samma syfte som de behandlas för, i syfte att kunna informera dig om utbildningar, seminarier, event, konferenser och kurser. Personuppgifter delas också med den faktureringstjänst(personuppgiftsbiträde) vi använder. Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför EU.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit
lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst samt röjande, ändring och förstöring.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Personuppgifter med stöd av samtycke raderas när arrangemanget de samlats in för, har avslutats. Personuppgifter med stöd av intresseavvägning sparas i vårt register i maximalt sex år från det år personuppgifterna senast samlades in. Du kan när som helst välja att radera vissa valda uppgifter eller att avregistrera dig helt från registret. Nedan kan du läsa mer om det.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.
Du har följande rättigheter:
A) Begära åtkomst till dina personuppgifter och rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi
har i registret.
B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C) Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
D) Begära begränsning av behandling av personuppgifter.
E) Invända mot behandling av personuppgifter.
F) Rätt till dataportabilitet.
G) För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att ge klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Om vi får dina uppgifter ifrån någon annan
I de fall vi får dina personuppgifter från någon annan, exempelvis en samarbetspart, tas stöd av intresseavvägning. Då ger vi dig information om vem vi fått dina uppgifter ifrån och i övrigt gäller samma syfte, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod, dina rättigheter till uppgifterna samt rätt till klagomål, som om du själv skulle gett oss dina uppgifter. Se mer information ovan.

Uppdatering av integritetspolicyn
Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor reserverar sig mot ändringar i integritetspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en ny version av integritetspolicyn blir gällande görs den tillgänglig på vår hemsida www.slan.se.