alkoholpolitik
Plattform för det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor bygger sin alkoholpolitiska grundsyn på totalkonsumtionsmodellen, d v s att en minskning av den totala alkoholkonsumtionen är nödvändig för att minska alkoholskadorna. En restriktiv alkoholpolitik med inslag av prisinstrument, tillgänglighet och åldersgränser är viktiga inslag i en politik
för att nå detta mål och står inte i motsats till de riktade insatser som görs mot speciella risk- och målgrupper. En restriktiv alkoholpolitik är också ett viktigt inslag i arbetet mot narkotika.

Landsrådet vill förebygga och begränsa alkoholskadorna i samhället. Detta sker genom en restriktiv alkoholpolitik, forskning, information och förändringar av attityder och beteenden. Dessa åtgärder är en naturlig utgångspunkt för en förbättrad folkhälsa. Att främja en alkoholfri livsstil är en viktig del i detta arbete liksom en väl utbyggd vård och rehabilitering.

Förekomsten av alkohol och andra droger i många miljöer gör det nödvändigt att såväl samhälle som individer visar respekt för alkoholens allvarliga verkningar. 
Landsrådet anser att samhället har ett övergripande ansvar för att insatser görs för att begränsa
alkoholskadorna likaväl som man har ansvar för dem som drabbas av alkoholens skadeverkningar. 

Landsrådet anser att samhället har ansvaret för att erbjuda alla med alkohol- och 
narkotikaskador en relevant vård och rehabilitering. Olika vårdprogram skapade av frivilligorganisationer och folkrörelser ska uppmuntras.

Landsrådet anser att en fri och obunden forskning är en förutsättning för sunda politiska beslut inom alkohol- och narkotikapolitiken. Forskning bör bedrivas tvärvetenskapligt inom social- och beteendevetenskap, medicin, ekonomi, trafik med flera områden. Staten och fristående forskningsstiftelser garanterar forskningens utveckling.

Landsrådet anser att det finns starka skäl att de kommersiella alkoholintressena står under samhällets kontroll. Alkoholbranschens strävan att producera, sälja och vinstmaximera resultaten åt sina ägare står i konflikt med samhällets intresse av en god folkhälsa.

Landsrådet accepterar inte narkotikan som en del i samhället. Visionen är ett narkotikafritt samhälle. Politiska åtgärder skall syfta till att eliminera användning av narkotiska preparat som inte är medicinskt motiverad. Arbetet bör inriktas på att såväl tillgång som efterfrågan reduceras liksom att begränsa de skador som bruk av narkotika leder till.

Landsrådet anser att fria folkrörelser och ett obundet föreningsliv är viktiga för en fri opinionsbildning kring alkohol- och narkotikafrågorna/problemen. Värdet av miljöer som är alkohol- och drogfria betonas. Organisationerna måste ges förutsättningar att verka utifrån sina medlemmars värderingar och ställningstaganden. Samhället underlättar arbetet genom att ge ekonomiskt stöd utan styrande och riktade motkrav. 

De alkoholpolitiska deklarationer och handlingsplaner som har antagits av Världshälsoorganisationens, WHO:s, Europaregion, utgör en god grund för arbetet att minska alkoholskadorna. De bör också genomsyra besluten och arbetet inom den Europeiska Unionen, EU. Ett minimikrav är att de länder som önskar föra en restriktiv alkoholpolitik, inte tvingas till åtgärder som ökar alkoholkonsumtion och skador.